Studentská vědecká konference o ekonomických souvislostech v územním plánování

CS EN

7. ročník studentské vědecké konference o Městu a Ekonomice

MĚ100 – Studentská vědecká konference ekonomických souvislostech v územním plánování

01
den
12
měsíc
2022
rok
Praha
CAMP

O konferenci Mě100

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Na konferenci se prezentují rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů. Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost v roli posluchačů, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých výzkumníků, tak i profesních odborníků jakožto prezentujících.

Cíle konference

Cílem konference je prohloubit diskuzi o vztahu ekonomiky a územního plánování. Každoročně mapujeme, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycujeme mladé zájemce. Současně zveme odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat.

Jak a kdy bude konference probíhat?

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů. Konference proběhne:

v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2 dne 1.12.2022.

Propojením akademické sféry s IPR Praha chceme zvýšit povědomí o konferenci a rozšířit zájem odborné veřejnosti. Konference bude současně přenášena on-line. Účast je bezplatná.

Kdo se bude na konferenci podílet

Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

Jako hosty – přednášející zveme letos opět i odborníky mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Program

Program je zde

Město a developer

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Ateliér M.A.D

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Studoval architekturu na FA ČVUT a scénografii na DAMU v Praze. Od roku 2001 vlastní ateliér M.A.D, ve kterém se věnuje plánování města, architektuře a interiérům. Od roku 2018 spolupracuje s Architekturbüro Markus Riemann v německém Landshutu. Od 2016 působí jako městský architekt v Kolíně a od 2019 v Čáslavi, kde se podílí na územním rozvoji města a koordinaci. Působí též jako organizátor a porotce soutěží, propaguje architekturu v přednáškách a článcích. Je předsedou stavovského soudu České komory architektů a předsedou Pracovní skupiny Urbanismus.

Město a developer: Návod pro obce

Spolupráce mezi investory a obcemi. Proč je to tak důležité? Proč je to normální? Význam etiky a udržitelného rozvoje. Obce a odpovědnost za budoucnost měst a veřejných prostranství. Tematický manuál České komory architektů.

Ing. arch. Jiří Zákostelný

vedoucí Kanceláře hlavního architekta MČ Praha 10

Ing. arch. Jiří Zákostelný

vedoucí Kanceláře hlavního architekta, MČ Praha 10

Vystudoval obor architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT v Praze (2010). Následovala vlastní architektonická praxe spolu s výukou odborných předmětů v oboru Stavitelství na Střední průmyslové škole ve Vlašimi. V roce 2014 nastoupil do Oddělení koncepce a rozvoje Úřadu MČ Praha 10, kde se mimo jiné spolupodílel na vzniku strategických dokumentů jako např. Generel veřejných prostor Prahy 10, Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice, Urbanistická studie Botič nebo Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích. V roce 2020, po vzniku Kanceláře hlavního architekta, se stal jejím vedoucím

Zkušenosti MČ s metodikou spolupráce se soukromým sektorem

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích je základním strategickým dokumentem MČ Praha 10, díky němuž se od jejího schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10 zkraje roku 2020 podařilo do rozpočtu městské části získat transparentním způsobem finanční prostředky ve výši bezmála 200 mil. Kč. Těmto plněním vycházejícím z uzavřených Smluv o spolupráci předchází komplexní proces projednání záměru a formulace znění smlouvy. Jak celý proces probíhá? Jaká má úskalí? Nejen tyto, ale i další informace ze zkušenosti s využíváním Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích budou součástí tohoto příspěvku.

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Karel Maier je absolventem ČVUT v Praze obor Architektura. Od roku 2001 je profesorem v oboru urbanismus a územní plánování. Působí na Českém vysokém učení technickém v Praze a na České zemědělské universitě. Je zahraničním členem ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung Hannover) a národním zástupcem ČR v AESOP (Association of European Schools of Planning). Ve své výzkumné činnosti se zabývá prostorovými důsledky sociálních a ekonomických procesů a s tím souvisejícími možnostmi managementu měst a regionů. Je autorem knihy Hospodaření a rozvoj českých měst a editorem knihy Udržitelný rozvoj území. Jako editor vydal péčí České komory architektů sborníky Urbanistická čítanka, publikuje texty zabývající se revitalizací sídlišť, vztahem informačních technologií a územního plánování atd. V poslední době se podílí na metodických pracích pro uplatňování plánovacích smluv v souvislosti s novým stavebním zákonem.

Metodiky spolupráce města a stavebníků – příklad Nymburk

V poslední době si řada českých měst stanovila zásady pro spolupráci s developery a z nich vyplývající pravidla pro spoluúčast soukromých stavebníků na pořizování veřejných infrastruktur. Město touto cestou získá alespoň část prostředků na potřebné investice a nebude muset – alespoň v míře spoluúčasti – náklady na tyto investice krýt ze svého rozpočtu, tedy vlastně z vybraných daní od všech svých občanů..

Na základě obsáhlé rešerše principů spoluúčasti stavebníků na nákladech na veřejnou infrastrukturu v evropských zemích se ukazuje jako v našich podmínkách nejsnadněji aplikovatelný irský systém, založený na porovnání předpokládaného objemu výstavby na další (pětileté) období s vyvolanými potřebnými investicemi do veřejné infrastruktury v témž období.

Město Nymburk, kde byl tento princip uplatněn, se stalo atraktivním místem pro nové bydlení díky své dopravní dostupnosti vůči Praze a poměrně velmi dobrému vybavení vyšší občanskou vybaveností (nemocnice, kultura, sportoviště). Na tuto skutečnost zareagovali místní developeři a připravili řady projektů nového bydlení ovšem bez odpovídající základní občanské vybaveností, jmenovitě mateřských a základních škol. Bylo tedy nezbytné nejprve kvantifikovat potřebu těchto zařízení. Z toho vychází i etapizace jednotlivých projektů a propočet nákladů na vybavenost v jednotlivých etapách. Zásady pro spoluúčast přijalo Zastupitelstvo města Nymburka a na jejich podkladu rozhodlo i míře spoluúčasti ve výši 10 % nákladů vynaložených městem.

doc. RNDr. Jaroslav Burian Ph.D

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

doc. RNDr. Jaroslav Burian Ph.D

Jaroslav Burian působí Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci jako docent geoinformatiky. Zabývá se především implementací geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýzami, modelováním městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Od roku 2009 vyvíjí software Urban Planner, určený pro modelování scénářů potenciálu území, který byl prakticky nasazen v několika městech a krajích.

Multikriteriální hodnocení rozvojových lokalit města Jihlava

Příspěvek představuje výsledky z interdisciplinárního projektu řešeného pro Statutární město Jihlava. V rámci projektu byla využita velmi široká škála prostorových dat a metod jejich analýzy a vizualizace. Zásadní roli hrála multikriteriální analýza založená na modelu Urban Planner, který umožňuje vyhledat optimální lokality pro rozvoj města. Klasický model byl rozšířen o nová kritéria zahrnující např. několik typů dopravních dostupností nebo složitější analýzy členitosti terénu. Na tuto část navazovalo poloautomatické vyhledávání stavebních proluk, pro které byl ve spolupráci s architekty navržen nejvhodnější typ zástavby a byly stanoveny potenciální kapacity. Závěrečnou částí práce bylo ekonomické hodnocení všech rozvojových ploch města, které zahrnovalo výpočty investičních a provozních nákladů dle různých typů zástavby a dle vzdáleností k jednotlivým inženýrským sítím. Na druhé straně byly zhodnoceny také finanční přínosy plynoucí z realizace zástavby v podobě sdílených daní. V posledním kroku byly sestaveny 3 ekonomické scénáře možného vývoje zástavby včetně jejich dopadů na rozpočet města. Výsledky byly sestaveny do formy interaktivních pdf souborů a dále také do formy webových mapových aplikací.

Doktoranti & Studenti

Mgr. Šárka Tomanová

NF VŠE Praha

Mgr. Šárka Tomanová

Mgr. Šárka Tomanová působí jako ředitelka asociace Šance pro budovy, která se již více než 10 let věnuje tématům snižování energetické náročnosti v budovách a šetrnému stavebnictví. Je členkou monitorovacích výborů napříč dotačními programy (IROP, OPŽP, OP TAK), věnuje se mimo jiné i vývoji taxonomie a další energeticko-klimatické politiky na evropské úrovni v oblasti budov a stavebnictví. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti dotačního financování na regionální úrovni.

Udržitelnost na městských nemovitostech – je možné si ji finančně dovolit?

Budovy jsou významná součást městské infrastruktury, zároveň ale velmi náročná na spotřebu energie nebo emise skleníkových plynů. Je spočítáno, že budovy spotřebovávají celkem 40 % energie a jsou zodpovědné za zhruba stejné procento emisí skleníkových plynů. Snižování potřeby energie, kvalitní renovace a udržitelná výstavba jsou tématem číslo jedna posledních několika let. Nová výstava jde správným směrem, může za to momentálně dobře nastavená legislativa. Problém tvoří stávající fond budov, ten je v České republice poměrně historický. Jen u budov určených k bydlení je 50 % nemovitostí postaveno před rokem 1980. Přitom až koncem 70. let se začal více rozvíjet obor energetické účinnosti. Razantně zpřísněné požadavky na technické vlastnosti budov vyšly krátce po celosvětové ropné krizi, která roku 1973 významně zasáhla i ČR. V dnešní době rezonují termíny jako Taxonomie, princip Do-no-significant-harm nebo ESG. I ty jdou ruku v ruce s energetickými úsporami v celém sektoru stavebnictví. Má však energetická udržitelnost a obnovitelnost zdrojů ekonomický potenciál? Mohou si města na svých početných nemovitostech dovolit být udržitelní? Rozhýbou tyto legislativní povinnosti veřejné i soukromé finance stejným směrem?

Klára Kantová

IES FSV UK

Klára Kantová

Klára Kantová je studentkou doktorského programu Ekonomie a finance na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, Institutu ekonomických studií, kde získala i svůj bakalářský a magisterský titul. Během svých bakalářských studií Klára strávila jeden semestr na Univerzitě “Tor Vergata” v Římě. Klára se věnuje především mikroekonomii, ekonomii práce a behaviorální ekonomii. V současnosti se zaměřuje na meta-analytické metody v ekonomii a aplikované ekonometrii. Klára je členkou Centra doktorských studií na institutu, kde studuje. Během prvního roku doktorského studia prezentovala na několika mezinárodních konferencích: Lovaň, Belgie; Rethymno, Kréta, Řecko; Kyoto, Japonsko.

Elasticita substituce mezi nativní a přistěhovaleckou pracovní silou: meta-analýza

Když mluvíme o trhu práce, imigrace je jedním z nejdiskutovanějších témat, zejména vliv imigrace na mzdy a míru zaměstnanosti. Tento článek si klade za cíl shrnout existující literaturu zabývající se elasticitou substituce mezi domácí a imigrantskou pracovní silou. Cílem příspěvku je zjistit, zda jsou autoři náchylní k publikační selektivitě. Publikační zkreslení či publikační selektivita je vysoce pravděpodobná v literatuře odhadující tuto elasticitu, jelikož odhady z existující literatury jsou velmi různorodé. Obecně vzato, americká literatura naznačuje, že domácí a imigrantští pracovníci jsou většinou dokonale zaměnitelní. Na druhou stranu, výsledky primárních studií zabývajících se evropskými zeměmi se přiklánějí k tomu, že se jedná o nedokonale nahraditelné pracovníky. Německo má ze všech nejvíce nekonzistentní výsledky skrze existující literaturu.

Ing. Martina Kubíková

NF VŠE Praha

Ing. Martina Kubíková

Ing. Martina Kubíková je studentkou doktorského programu Regionální rozvoj Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na digitalizaci a její vliv na rozvoj regionů. V předešlých letech se podílela na projektu Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem podpořeného Grantovou agenturou České republiky. V rámci společnost IREAS působí jako výzkumník v týmu, který se zaměřuje na tvorbu evaluací a projekty na podporu rozvoje regionů.

Strategické přístupy uhelných regionů k digitální transformaci

Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení dosavadního koncepčního přístupu při tvorbě a implementaci politik v oblasti informačních a digitálních technologií v tzv. „uhelných“ regionech České republiky. Zmíněné uhelné oblasti (tj. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) mají v programovém období 2021–2027 alokovány významné objemy finančních prostředků (nejen) na rozvoj digitálních technologií. Předmětem zkoumání je míra dichotomie mezi nastaveným implementačním systémem intervencí pro digitalizaci vybraných regionů na straně jedné, a na straně druhé úroveň reflexe monitorování a tvorby kontextových statistických ukazatelů pro hodnocení pokroku digitalizace na regionální úrovni (a to bez ohledu na původní zdroje financování).

Hosté

Clare Sheils

CBRE

Clare Sheils

Clare Sheils je generální ředitelkou CBRE Česká republika (globální společnost zabývající se komerčními nemovitostmi) a členkou jejího představenstva pro střední a východní Evropu. Pochází z Velké Británie a od roku 2008 žije a pracuje v regionu střední a východní Evropy. Než se stala generální ředitelkou české kanceláře, byla vedoucí oddělení pro oceňování nemovitostí v tomto regionu a také vedoucí průmyslového sektoru.

Překážky pro výstavbu nemovitostí v ČR

Prezentace se zaměří na hlavní překážky, kterým čelí velké společnosti, když si vyberou Českou republiku jako preferovanou lokalitu pro svou logistiku nebo výrobu. Vzhledem k tomu, že je v současnosti neobsazenost v průmyslových prostorech v České republice téměř 0 %, tyto společnosti mají minimální šanci pronajmout si stávající haly. Ve většině případů je tedy CBRE podporuje zajištěním pozemků a pomůže jim od počáteční fáze plánování až po obsazení nemovitosti. Probereme kritéria, která jsou nezbytná pro tyto společnosti, aby investovaly do České republiky, ale zároveň prozkoumáme případy, kdy tyto investice ztrácíme ve prospěch sousedních zemí.

Ing. Stefano Wagner

Studi Associati SA (Lugano, Switzerland)

Ing. Stefano Wagner

Stefano Wagner je partnerem projekční kanceláře Studi Associati SA v Luganu, Švýcarsko. Je členem Mezinárodní společnosti urbanistů (IsoCARP), prezidentem Švýcarské společnosti pro územní plánování a regionální politiky (ROREP), viceprezidentem Švýcarského spolku expertů v oblasti životního prostředí (SUV-ASEP). Podílel se na strategických plánech pro Lugano (Nuovo Quartiere Cornaredo), národní park „Adula“, velkých dopravních studiích (AlpTransit) a výzkumných pracech (Umwelt und Verkehr) ve Švýcarsku, Itálii, Ukrajině a Německu.

Procesy prostorové transformace strategických městských oblastí: případ Švýcarska

Švýcarská národní rozvojová strategie se od posledních let ze zákona povinně věnuje vnitřnímu rozvoji: to znamená především určit procesy transformace měst pro strategické oblasti obsluhované výkonnými systémy veřejné dopravy, aby se zabránilo dalšímu rozrůstání měst a posílil se udržitelný rozvoj.

Příspěvek založený na příkladech nejlepší praxe se zaměřuje na 3 hlavní témata:

 • strategie regionálního rozvoje
 • procesy územního plánování
 • postupy veřejného a soukromého sektoru

Strategie regionálního rozvoje, zejména ty, jejichž cílem je koordinace socioekonomického rozvoje s dopravní infrastrukturou, jsou základními nástroji pro určení strategických rozvojových oblastí. Nástroje územních plánů, zejména procesy územního plánování, určují základ pro vypracování formálních pravidel plánování v těchto strategických oblastech a definují role v procesu veřejného a soukromého sektoru pro realizaci cílů účinnými prostředky. Cílem postupů veřejného a soukromého sektoru je zapojit do těchto transformačních procesů investory již od raných fází.

Základní otázky (a tedy i metodické problémy) vyvstávají při povinném participačním procesu zapojení zainteresovaných stran (včetně místního obyvatelstva) a zároveň při stanovení právní jistoty pro investory. Lze k tomuto účelu využít urbanistické soutěže?

doc. Jakub Vorel

FA ČVUT

doc. Jakub Vorel

Jakub Vorel je urbanista a územní plánovač s pedagogickou, konzultační a výzkumnou praxí v oblastech územní a strategické plánování rozvoje území, datová analytika, geo-informatika a počítačové modelování rozvoje území. Působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Ondřej Gabaš MSc.

VŠE

Ondřej Gabaš MSc.

Ondřej Gabaš je urbánní ekonom a specialista strategií, vystudoval University of Groningen. Profesně působil jako poradce náměstka pro finance Magistrátu hl. m. Prahy a jako Specialista strategie a rozvoje na Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy. V současnosti pracuje v poradenské společnosti 4ct zaměřené na městský udržitelný rozvoje.

Ing. Marek Jetmar, PhD.

MV ČR

Ing. Marek Jetmar, PhD.

Je expertem v oblasti regionálního a místního rozvoje, veřejné správy a veřejných financí. Ve své odborné kariéře působil v různých manažerských a expertních pozicích v ústředních správních úřadech (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády, nyní Ministerstvo vnitra), podílel se na zpracování řady důležitých dokumentů jako je Strategie regionálního rozvoje, Strategie rozvoje územního obvodu kraje, Národní strategický referenční rámec ČR, Národní rozvojový plán ČR 2007-2013, operační programy přeshraniční spolupráce, Národní inovační strategie inteligentní specializace apod. Podílel se i na zpracování místních rozvojových strategií, metodik pro potřeby ústředních orgánů, řady studií a analýz.

V akademické oblasti se vedle již uvedených témat zaměřuje na sféru veřejné správy a veřejných financí. Působil na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole regionálního rozvoje a dnes přednáší na Vysoké škole Ambis. Vedle pedagogické a výzkumné činnosti se podílí i na vedení katedry ekonomie a managementu, kde vykonává funkci zástupce. Je autorem vysokoškolských učebnic a skript. Je řešitelem výzkumných projektů zaměřených na obce, kraje, ústřední správu. Vedl projekt TAČR zaměřený na efektivnost obcí.

Aktuální témata řešená ministerstvem vnitra v oblasti územní správy

V rámci vystoupení se zaměří na aktuální problematiku řešenou Ministerstvem vnitra – nová forma meziobecní spolupráce (společenství obcí), problematika vymezování správních obvodů a úvahy o vzniku metropolitního svazku (spolupráce ve funkčních územích aglomerací a metropolitních území).

Ing. Daniel Franke, PhD.

FA ČVUT

Ing. Daniel Franke, PhD.

Daniel Franke je specialista ve zpracování prostorových dat, působící jako odborný asistent a vědecký pracovník na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Věnuje se oblasti urbanismu, územního, krajinného a dopravního plánování se zaměřením na zpracování a interpretaci dat GIS. Je spoluřešitelem několika grantů a spoluautorem českých i zahraničních odborných článků. V poslední době publikoval články týkající se územních přínosů a efektivnosti výstavby dálniční a rychlovlakové sítě či prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku.

Výstupy konference

Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference (ISSN 2571-4228). Záznam konference bude k dispozici na www.me100.info

Očekávaný přesah do plánovací praxe

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Praze ve svém závěru z šetření v roce 2016 konstatovala, že veřejnému sektoru u nás chybí kompetence pro vyjednávání se soukromým sektorem. Jako jeden z receptů se uváděla potřeba lepšího vzdělávání příslušných odborníků. Hodláme diskuzí přispět k lepšímu porozumění mezi aktéry územního rozvoje.

Podpora

Konference je podpořena Českým vysokým učením v Praze prostřednictvím grantu SVK 46/22/F5.
Děkujeme.

Rovněž děkujeme partnerům za podporu při pořádání konference.

 • Fakulta architektury ČVUT v Praze
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
 • Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • International Real Estate Business School, Universität Regensburg
 • UCL Bartlett School of Planning, Londýn
 • University of Technology and Economics, Budapešť

Partneři

 • IPR Praha
 • Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 • Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
 • Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Registrace účastníků

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

Termín pro registraci v případě aktivní prezentace a odeslání příspěvků je do 30. 10. 2022, pro posluchače do 30. 11. 2022.

Registrační formulář:

Registruji se bez příspěvku, pouze jako posluchač:

Pokud chcete prezentovat příspěvek (popřípadě ho umístit do sborníku), zde ho přiložte: